lyfhangnam chào đón bạn!

Affiliates

free forum


  Cao trào CM 1930-1931 vào 1936- 1939. Vì sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng 8 1945

  Share
  Chủ nhà!
  Chủ nhà!
  Admin

  Tổng số bài gửi : 25
  Points : 54
  Reputation : 0
  Join date : 21/06/2009
  Age : 25
  Đến từ : Lớp học yêu thương!

  Cao trào CM 1930-1931 vào 1936- 1939. Vì sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng 8 1945

  Bài gửi  Chủ nhà! on Thu Jul 30, 2009 3:53 pm

  LSD: Câu 4: Cao trào CM 1930-1931 vào 1936- 1939. Vì sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng 8 1945
  Câu 4: Cao trào CM 1930-1931 vào 1936- 1939. Vì sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho cách mạng tháng 8 1945
  Sau cao trào 30-31(Xô viết- Nghệ Tĩnh) bị đế quốc phong kiến đàn áp cách mạng lui vào tạm thời thoái trào.
  Từ năm 36 trở đi trước tình hình chủ nghĩa phát xít xuất hiện, Đảng chuyển hướng từ phong trào đấu tranh với đường lối “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” sang “Đấu tranh cho hoà bình, dân chủ và cải thiện đời sống” đáp ứng được yêu cầu của quần chúng.
  Tại sao nói đây là hai cuộc tổng diễn tập cho CMt8-1945 vì:
  Đường lối của đảng được đưa ra thể nghiệm trong thực tế.
  Đã khẳng định trên thực tiễn vai trò và khả năng lãnh đạo CM của giai cấp công nhân Việt Nam thông qua Đảng lãnh đạo.
  Đã khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của q/chúng nhân dân, công nông và hình thành khối liên minh công nông trong thực tế đấu tranh
  Qua các cao trào đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng và nhân dân ta được tôi luyện, trưởng thành trong cuộc đấu tranh quyết liệt với kẻ thù. Rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý về xây dựng lực lượng cách mạng, và kết hợp hình thức đấu tranh, quy luật giành giữ chính quyền.
  Qua thực tiễn đấu tranh nhân dân ta càng thấy được bộ mặt thâm độc, tàm bạo của kẻ thù đế quốc, phong kiến. Đồng thời cũng xây dựng và củng cố được niềm tin vào thực lực của chính mình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tuơng lai, tiền đồ của cách mạng, để tiếp tục bền gan vững bước tiến lên.
  - Cao trào cách mạng 30-31 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho thắng lợi của CMT8 ở những bài học kinh nghiệm sau:
  + Muốn giành thắng lợi cho cách mạng phải có ĐCS được vũ trang bằng lý luận M-L lãnh đạo
  + Xây dựng đội quân chính trị của quần chúng mà nền tảng là khối liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo.
  + Phải sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền và phải có đầy đủ thời cơ.
  - Cao trào CM 36-39 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 ở chỗ:
  + Cao trào dân chủ 1936-1939 nói lên sức sống mãnh liệt của Đảng và nhân dân ta, sau thời kỳ thoái trào, sau đợt khủng bố tào bạo của kẻ thù đã nhanh chóng khôi phục được lực lượng và phát triển phong trào lên một quy mô mới.
  + Cao trào dân chủ 1936-1939, không phải là một cuộc vận động cải cách dân chủ thông thường. Nội dung thực chất của của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, vì nó chống cả hai kẻ thù là đế quốc và phong kiến(nhưng tập trung chống kẻ thù trực tiếp nhất là bọn phát xít và bọn phản động thuộc địa). Đó là nghệ thuật đánh lui từng bứơc, đánh đổ từng bộ phận kẻ thù, giành thắng lợi từng bước thích hợp cho cách mạng.
  + Cao trào dân chủ 1936-1939 đã đưa lại cho nhân dân ta những thắng lợi nhất định, buộc giai cấp thống trị phải thực hiện ít nhiều tự do, dân chủ và cải thiện đời sống cho nhân dân. Làm cho nhân dân càng tin tưởng và đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng.
  + Phong trào CM 1936-1939 một lần nữa, đã làm cho cán bộ và nhân dân ta được tôi luyện vững vàng, có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học quý, nhất là kinh nghiệm kết hợp các nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ lâu dài, nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế; các bài học về sử dụng hình thức , các phương pháp để lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia hoạt động đấu tranh; các bài học về liên minh tầng lớp, các giai cấp, các tổ chức chính trị.

   Hôm nay: Wed Jan 23, 2019 5:21 pm